Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου (η οποία αναφέρεται επίσης ως «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») αποτελεί τη δήλωση εμπιστευτικότητας της εταιρείας με επωνυμία ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΤΖΙΤΖΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., με έδρα την διεύθυνση Π. ΣΥΝΔΙΚΑ 57 54544 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΦΜ: 998464583, ΔΟΥ: Η' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΕΜΗ 043494406000, εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Επικοινωνία με την εταιρεία

Τόπος επικοινωνίας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για οποιοδήποτε σκοπό, ορίζεται το κεντρικό κατάστημα της έδρας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και/ή ηλεκτρονική διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται τον/τους ιστότοπούς μας ή

διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως ενδεικτικά: σε πελάτες που διατηρούν μόνιμη σχέση συνεργασίας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή διερχόμενους ή/και υποψηφίους πελάτες, στους νόμιμους ανά περίπτωση

εκπροσώπους ή/και αντιπροσώπους αυτών καθώς και στους ειδικούς ή καθολικούς τους διαδόχους, σε

εκπροσώπους νομικών προσώπων, σε προμηθευτές και τους εκπροσώπους αυτών και γενικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχει συναλλαγές ή επικοινωνεί με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, χρήση, κοινή χρήση και επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τις θυγατρικές της και τους συνεργάτες της, σε σχέση με τη χρήση των ιστοσελίδων του/των ιστοτόπων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, των ηλεκτρονικών εφαρμογών για Η/Υ και κινητές συσκευές, των σελίδων των κοινωνικών μέσων δικτύωσης που συνδέονται με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, τις κάθε είδους αλληλεπιδράσεις σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως ενδεικτικά κατά τη διάρκεια προσωπικών συναντήσεων ή σε εκδηλώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή στο πλαίσιο άλλων δραστηριοτήτων πωλήσεων και μάρκετινγκ.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου προορίζεται για τη δική σας ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία των

προσωπικών σας δεδομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας. Επίσης, περιγράφει τις επιλογές που σας παρέχουμε για την προσπέλαση, την ενημέρωση ή τον έλεγχο των προσωπικών σας δεδομένων και εξηγεί τις επιλογές που σε σχέση έχετε με αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είτε στο πλαίσιο των πάσης φύσεως σχέσεων σας με αυτήν, είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματός σας ή της ίδιας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Όταν επισκέπτεστε τον/τους ιστοτόπους μας, έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε με ιστοτόπους, υπηρεσίες,

κοινωνικά δίκτυα, εφαρμογές ή άλλες λειτουργίες που δεν ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών θα οδηγήσει σε άλλα μέρη του διαδικτύου, όπου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει κανένα έλεγχο επί των χαρακτηριστικών αυτών των άλλων μερών. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των μερών πριν χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενεργεί ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» και σε περιπτώσεις ως «Εκτελών την επεξεργασία» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, στο εξής ο

«ΓΚΠΔ», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και από πού τα συλλέγουμε

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία παρέχονται από εσάς και

προέρχονται από τις μεταξύ μας σχέσεις, όπως: κατά τη διάρκεια προσωπικών συναντήσεων, συνεντεύξεων, τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις, συνέδρια, εργαστήρια ή συναντήσεις, δεδομένα τα οποία έχετε υποβάλει ή

πρόκειται να υποβάλετε εσείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί σας, απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των πάσης φύσεως συναλλαγών σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υφιστάμενων ή μελλοντικών, ανάλογα με το

παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές της.

Τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία παρέχετε στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να

επικαιροποιούνται με τη δική σας επιμέλεια άμεσα, σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη διατήρηση των σχέσεων μας ή σε εκπλήρωση υποχρέωσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

που απορρέει από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται επίσης δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ή περιέρχονται σε γνώση της από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου και τα οποία είναι απαραίτητα είτε για την

επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της ίδιας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτου προσώπου, είτε για την εκπλήρωση καθηκόντων της που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον (π.χ. Φορολογικοί και Ασφαλιστικοί φορείς).

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται επίσης να επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα τα οποία συλλέγει από τρίτες δημόσια προσβάσιμες πηγές (π.χ. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Υποθηκοφυλακεία ή Κτηματολόγιο, Εμπορικά μητρώα, διαδίκτυο) εφόσον τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Για τη σύναψη μιας ασφαλιστικής σύμβασης, σύμφωνα με την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία, είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί το «Έντυπο Αναγκών Πελάτη» και η «Αίτηση Ασφάλισης», όπου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει και

επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,

στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης, μόνιμο τόπο κατοικίας, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αλληλογραφίας, επαγγελματικά στοιχεία και διεύθυνση εργασίας, οικονομικά στοιχεία (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας), φορολογική κατοικία, αριθμό φορολογικού μητρώου, τηλέφωνο (σταθερό ή/και κινητό), καθώς και δείγμα υπογραφής (φυσικής ή ηλεκτρονικής).

Κατά περίπτωση ενδέχεται να σας ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία (λ.χ. επαγγελματική ταυτότητα ή ταυτότητα ιδιότητας) εφόσον τα στοιχεία αυτά συνιστούν προϋπόθεση για την έναρξη ή τη διατήρηση μίας συγκεκριμένης παρεχόμενης υπηρεσίας. Ανάλογα με το παρεχόμενο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόν ή υπηρεσία, η

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί επιπλέον τα ακόλουθα δεδομένα όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: οικονομικά στοιχεία (π.χ. φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, ΕΝΦΙΑ), αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, ιδιαίτερα για την ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, στοιχεία ακινήτου εξασφάλισης, ασφαλιστήρια συμβόλαια καθώς και πρόσθετες πληροφορίες στο πλαίσιο της εφαρμογής των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης της συνεργασίας σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (π.χ. η άρνηση επεξεργασίας και χρήσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης καθιστά αδύνατη τη χρήση ή τη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών μας

μέσω του ιστιοχώρου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, άρνηση επεξεργασίας και χρήσης του αριθμού κινητής τηλεφωνίας καθιστά αδύνατη την παροχή της υπηρεσίας ενημέρωσης σας μέσω σύντομων μηνυμάτων SMS, για θέματα που σας αφορούν άμεσα, άρνηση της αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων καθιστά αδύνατη την ολική ασφάλιση του

περιουσιακού στοιχείου και πιθανόν την απόρριψη της αίτησης ασφάλισης).

Γιατί και πως χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Κατά την επικοινωνία για την απάντηση των αιτημάτων σας και των ερωτήσεων σας προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας (όπως υποβολή αιτήματος επικοινωνίας στον/στους ιστότοπούς μας, τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή άλλες περιπτώσεις, αποστολή μηνύματος

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά, με την επίσκεψη σας σε πλατφόρμες κοινωνικών

δικτύων), επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να απαντήσουμε στα αιτήματά σας.

 • Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε προσωπικές πληροφορίες για να αλληλεπιδράσουμε μαζί σας μέσω των κοινωνικών δικτύων.
 • Για λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας και για την τεχνική και λειτουργική διαχείριση τους
  • Όταν επιλέγετε να εγγραφείτε για κάποια υπηρεσία, μέσω του/των ιστοτόπων μας, πρέπει να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε, ώστε να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε έναν προσωπικό λογαριασμό για εσάς. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες μας επιτρέπουν τη διαχείριση του λογαριασμού σας, για παράδειγμα την αλλαγή του κωδικού

πρόσβασης ή τη διόρθωση προσωπικών στοιχείων.

 • Για τη σύναψη και διαχείριση ασφαλιστηρίων συμβάσεων
  • Εάν ζητήσετε την διαμεσολάβησή μας για την ασφάλισή σας, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς για τη σύναψη και τη διαχείριση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, συμπεριλαμβανομένης

και της διαδικασίας ανανέωσης.

 • Για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να προσαρμόσουμε τις δραστηριότητες μάρκετινγκ και πωλήσεων σύμφωνα με τα συμφέροντα σας.
  • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες σχετικά με εσάς για να σας ενημερώσει για νέες κυκλοφορίες προϊόντων και εξελίξεις υπηρεσιών, συμβάντα, ειδοποιήσεις, ενημερώσεις, τιμές,

όρους, ειδικές προσφορές και συναφείς εκστρατείες και προωθήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών δελτίων (Newsletter)).

 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για να ενημερώσει τους συνεργάτες της, διανομείς, ή μεταπωλητές για προϊόντα ή υπηρεσίες που εκφρασμένα έχετε επιδείξει το ενδιαφέρον σας.
 • Εάν παρακολουθήσετε μια εκδήλωση μας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρέπει να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν σε σχέση με την εκδήλωση και να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας σε αυτήν
  • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί επίσης να επιτρέψει στους καθορισμένους συνεργάτες της εκδήλωσης ή στους χορηγούς διασκέψεων να σας στείλουν μέχρι και δύο ανακοινώσεις σχετικά με τη

συμμετοχή σας στην εκδήλωση.

 • Λάβετε υπόψη ότι οι συνεργάτες μας ή οι χορηγοί συνεδρίων μπορούν να ζητήσουν άμεσα πληροφορίες σχετικά με εσάς στους θαλάμους των συνεδριάσεων ή τις παρουσιάσεις τους και η χρήση των πληροφοριών που τους παρέχετε θα υπόκειται στις δικές τους πολιτικές απορρήτου.

 • Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να δημοσιεύσουμε την άποψή σας για τις υπηρεσίες μας στον/ ιστότοπούς μας, αλλά αφού πρώτα έχουμε λάβει τη θετική σας συγκατάθεση για αυτό το σκοπό.
 • Για τις συναλλαγές μας με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες που επεξεργάζονται παραγγελίες για προϊόντα και υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  • Εάν ζητήσετε κάποιο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, ή εάν παρέχετε προϊόντα ή υπηρεσίες στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στους υπαλλήλους μας, στους πελάτες ή στους συνεργάτες μας ως προμηθευτής ή επιχειρηματικός εταίρος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με εσάς για την εμπλοκή

και τη διαχείριση των σχετικών συναλλαγών όπως τιμολόγια και πληρωμές, ή την παροχή βοήθειας και συνδρομής για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

 • Για να αναλύσουμε, να αναπτύξουμε, να βελτιώσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση, τη λειτουργία και την απόδοση του/των ιστοτόπων μας, των προϊόντων και υπηρεσιών μας
  • Μπορούμε να επεξεργαστούμε προσωπικές πληροφορίες προκειμένου να αναλύσουμε, να αναπτύξουμε, να βελτιώσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση, τη λειτουργία και την απόδοση των δικτυακών μας τόπων, των προϊόντων και υπηρεσιών μας καθώς και τις εκστρατείες μάρκετινγκ και πωλήσεων.
  • Σε περίπτωση που ο/οι ιστότοποι μας σάς επιτρέπουν να συμμετέχετε σε διαδραστικές συζητήσεις, να δημιουργείτε προφίλ, να δημοσιεύετε σχόλια, ευκαιρίες ή άλλο περιεχόμενο ή να επικοινωνείτε απευθείας με άλλον χρήστη ή να συμμετέχετε σε δραστηριότητες δικτύωσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα κατά τον έλεγχο αυτών των δραστηριοτήτων.
 • Για να διαχειριστούμε την ασφάλεια του/των ιστοτόπων, των δικτύων και των συστημάτων μας.
  • Μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με τη χρήση του/των

ιστοτόπων μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δικτυακών τόπων, των δικτύων και των συστημάτων μας ή να διερευνήσουμε και να αποτρέψουμε ενδεχόμενες απάτες,

συμπεριλαμβανομένης της απάτης διαφημίσεων και επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

 • Για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και για να την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής μας.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να επεξεργαστούμε προσωπικές πληροφορίες για να

συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Για παράδειγμα, να απαντήσουμε σε ένα αίτημα από μια ρυθμιστική αρχή ή να υπερασπιστούμε μια νομική απαίτηση.

 • Μπορούμε επίσης να επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες για την παρακολούθηση της απόδοσης και της λειτουργίας της επιχείρησής μας, όπως για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και ερευνών ή για σκοπούς χρηματοοικονομικής και λογιστικής αρχειοθέτησης και ασφάλισης.

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ανάλογα με το είδος της σκοπούμενης ασφαλιστικής σύμβασης και τις απαιτήσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, κυρίως για ασφαλιστήρια ζωής και περίθαλψης υγείας, μπορεί να ζητηθούν προσωπικά δεδομένα υγείας, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα και σε περιπτώσεις δεδομένα σεξουαλικής ζωής και γενετήσιου

προσανατολισμού. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό την επικοινωνία, την εκτίμηση του κινδύνου, τον υπολογισμό του ασφαλίστρου και την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης.

Πέραν των ανωτέρω και αποκλειστικά μόνον για το σκοπό που αναφέρεται, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός εάν:

 1. Έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας προς τούτο για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.

 1. Τα δεδομένα αυτά έχουν γνωστοποιηθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ από εσάς ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο τεκμηρίωσης και διαφύλαξης των εννόμων συμφερόντων σας ή/και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ως υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. ενημέρωση για θέση του υποκειμένου σε δικαστική συμπαράσταση).
 2. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων ή άλλου φυσικού προσώπου.
 3. Τα δεδομένα έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από εσάς.
 4. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη τόσο των δικών σας νομικών αξιώσεων όσο και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ως υπευθύνου επεξεργασίας.
 5. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος όπως η διερεύνηση ποινικά διωκόμενης πράξης στο πλαίσιο του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από

εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει σε κάθε περίπτωση όλα τα εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στις παραπάνω ειδικές κατηγορίες.

Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους

Όλες οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ενηλίκους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεων, οι ιστοσελίδες μας δεν απευθύνονται σε ανηλίκους και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν προωθεί ούτε

εμπορεύεται τις υπηρεσίες της σε ανηλίκους.

Σε ασφαλιστήρια συμβόλαια όπου ασφαλίζονται τα ανήλικα τέκνα, ή σε ασφαλιστήρια συμβόλαια όπου οι ανήλικοι καταχωρούνται ως δικαιούχοι του ασφαλίσματος, αυτό γίνεται αποκλειστικά με την απόφαση και τη συναίνεση των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών, ή όπως ορίζεται από το νόμο. Ανήλικα

θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Εάν πιστεύετε ότι συλλέξαμε εσφαλμένα ή ακούσια προσωπικά στοιχεία ενός ανηλίκου χωρίς τη δέουσα

συναίνεση, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, ώστε να μπορέσουμε να διαγράψουμε αμέσως τις πληροφορίες αυτές και να προβούμε σε οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες διορθώσεις.

Πως διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με

κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον η επεξεργασία α) είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλαγών σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, β) είναι απαραίτητη για τη

συμμόρφωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με έννομη υποχρέωσή της ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της που απορρέουν από τις σχέσεις σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή από άλλα δικαιώματά της που απορρέουν από το νόμο, γ) είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντός της που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο του

εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και δ) βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας, εφόσον η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις

επεξεργασίας.

Ειδικότερα:

 

 • Προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να ανταποκριθούμε, με επάρκεια, στα αιτήματά σας, πρέπει να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και ως εκ τούτου έχουμε εκ του νόμου υποχρέωση να

επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες.

 • Για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλαγών με πελάτες, προμηθευτές και

συνεργάτες καθώς και να εκτελέσουμε τις παραγγελίες σας για αγορές των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, πρέπει να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως είναι απαραίτητο, για να συνάψετε ή να εκτελέσετε μια σύμβαση μαζί μας.

 • Επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες για δραστηριότητες μάρκετινγκ και πωλήσεων με βάση τη συγκατάθεσή σας, όταν αυτό δηλώνεται τη στιγμή που συλλέχθηκαν τα προσωπικά σας στοιχεία ή

παράλληλα με το νόμιμο συμφέρον μας να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας

 • Βασιζόμαστε στην εκ του νόμου εκπλήρωση υποχρέωσης για να αναλύσουμε, να αναπτύξουμε, να

βελτιώσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τον/τους ιστοτόπους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και για να διατηρήσουμε την ασφάλεια του/των ιστοτόπων, των δικτύων και των συστημάτων μας.

 • Επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ το οποίο εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, όπως η συμμόρφωση σε κλήτευση ή άλλη νομική

διαδικασία ή η εξυπηρέτηση αιτημάτων ανάκλησης της συγκατάθεσης σας, που υποβάλετε στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 • Επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, εφόσον έχουμε την θετική συναίνεση σας.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε εγγράφως οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται και έχει δοθεί, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν, μέχρι και την ημέρα της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας μπορεί να υποβληθεί εγγράφως στο κεντρικό κατάστημα της έδρας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται υπό τον τίτλο «Επικοινωνία με την

εταιρεία».

Σκοποί επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά:

 1. Την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των σχέσεων σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την ορθή εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων, την εξέταση αιτημάτων για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών της

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ως υπεύθυνης ή εκτελούσας την επεξεργασία και την άσκηση των νόμιμων και συμβατικών της δικαιωμάτων.

 1. Τη διενέργεια ελέγχων προβλεπόμενων από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 2. Την καταχώριση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως εντολών σας προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ οι οποίες χορηγούνται είτε εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά, για την κατάρτιση συμβάσεων, την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, την παροχή πληροφοριών, την επικοινωνία και την ενεργό συνδρομή μας σε θέματα αποζημιώσεων ή παροχής συμβουλών και υπηρεσιών .
 3. Την αναβάθμιση των παρεχομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντων και υπηρεσιών και την προώθηση

προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των συνεργαζόμενων με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης συναίνεσής σας .

 1. Την ικανοποίηση των πάσης φύσεως απευθυνόμενων προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αιτημάτων ή την εξέταση παραπόνων σας αναφορικά με τα προσφερόμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα και υπηρεσίες.

 1. Την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό και

κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. νομοθεσία για την πρόληψη και την καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, φορολογικές και ασφαλιστικές διατάξεις).

 1. Την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που συνέχονται ενδεικτικά με: α) τη

διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεών της ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων εξωδικαστικής ή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, β) την πρόληψη της απάτης και άλλων ποινικά διωκόμενων πράξεων, γ) την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών ασφαλείας και

πληροφοριακών συστημάτων, δ) τη διαχείριση λειτουργικών και/ή πιστωτικών κινδύνων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ε) τη φυσική ασφάλεια και προστασία προσώπων και περιουσίας (π.χ. βιντεοεπιτήρησης)

 1. Ειδικότερα για τις ασφαλιστικές συμβάσεις, μετά την συμπλήρωση του «Εντύπου Αναγκών Πελάτη» και της «Αίτησης Ασφάλισης», τα στοιχεία εισάγονται στα πληροφορικά μας συστήματα και υπόκεινται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική επεξεργασία. Με αυτόν τον τρόπο μας δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνονται αποφάσεις αναφορικά με την ασφάλιση σας σύννομα, με ασφάλεια και με ακρίβεια.
 2. Αναφορικά με την επέλευση του ασφαλιστικού γεγονότος και την αίτηση αποζημίωσης, ανοίγεται φυσικός και ηλεκτρονικός φάκελος ζημίας, με σκοπό την παρακολούθηση των ενεργειών της ασφαλιστικής εταιρείας και των αίτημά των σας για τον διακανονισμό της ζημίας.
 3. Κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των

δεδομένων σας που αφορούν τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας και το χρόνο παραμονής σας στις

εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της ασφάλειας και προστασίας τόσο των προσώπων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (π.χ. εργαζόμενοι,

επισκέπτες) όσο και του εν γένει εξοπλισμού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ενδεικτικά κτιριακού, ηλεκτρονικού κτλ)

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μπορεί όμως νομίμως να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, για

σκοπούς παρακολούθησης και πρόληψης της απάτης σε βάρος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτου προσώπου καθώς και για τη διασφάλιση και την αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (π.χ. ασφαλιστικών & επενδυτικών

υπηρεσιών και προϊόντων) ή εφόσον η επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης, η οποία βασίζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί απευθείας από εσάς ή από έρευνα στη βάση δεδομένων δημοσίων φορέων.

Χρόνος τήρησης δεδομένων

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για την σύναψη συμβάσεων με τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας, θα διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της συναλλαγής ή των περιόδων παροχής υπηρεσιών και για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό

πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλαγής σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε αίτημα συνεργασίας σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν γίνει αποδεκτό και δεν ολοκληρωθεί η κατάρτιση σύμβασης τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

Εάν έχετε εγγραφεί στον τομέα μελών του/των ιστοτόπων μας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα διατηρήσει τα στοιχεία του λογαριασμού σας για όσο διάστημα διατηρείτε ενεργό λογαριασμό. Οι λογαριασμοί και τα στοιχεία λογαριασμού σας θα διαγραφούν εάν δεν συνδεθείτε για 24 συνεχείς μήνες. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί αρχεία της διαγραφής αυτής για 90 ημέρες.

Εάν έχετε εγγραφεί για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων (Newsletter), τα στοιχεία της εγγραφής σας θα διατηρηθούν για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι στους καταλόγους διανομής μας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο τηλεφωνικός σας αριθμός, που

συλλέγονται είτε ηλεκτρονικά, είτε δια ζώσης, από τις αλληλεπιδράσεις μας μαζί σας και χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες άμεσου μάρκετινγκ και πωλήσεων θα διατηρηθούν για όσο διάστημα έχετε ενεργή σχέση με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ως ενεργή σχέση ορίζεται κάθε σας επαφή με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή η διόρθωση και ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας σας καθώς και των προτιμήσεών σας, που έγινε από εσάς ή μετά από δικό σας αίτημα, τους

τελευταίους 24 μήνες και εφόσον δεν έχετε υποβάλει αίτημα διαγραφής.

Τυχόν πληροφορίες που έχουν καταγραφεί μέσω online συνομιλίας, (chat) θα διατηρηθούν για 90 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της συνομιλίας.

Κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στην ασφάλεια και προστασία τόσο των προσώπων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (π.χ. εργαζόμενοι, επισκέπτες) όσο και του εν γένει εξοπλισμού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ενδεικτικά κτιριακού, ηλεκτρονικού κτλ) θεωρούμε εύλογο και αναγκαίο χρόνο διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας το διάστημα των δέκα πέντε

ημερών (15) ημερών. Μετά την παρέλευση δέκα πέντε (15) ημερών από τον χρόνο εισόδου σας στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ο σχετικός φάκελος με το σύνολο των στοιχείων σας διαγράφεται.

Οι προσωπικές πληροφορίες που απαιτούνται για να άσκηση των δικαιωμάτων σας και την καταγραφή των

προτιμήσεών σας παραμένουν για 20 χρόνια ή/και περισσότερο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την συμμόρφωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έχουν εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των εφαρμοστέων σκοπών και την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και οι εκάστοτε ορκωτοί ελεγκτές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν διαβιβάζει ή γνωστοποιεί προσωπικά σας δεδομένα της σε τρίτους, εκτός εάν πρόκειται για:

 • Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όπως ενδεικτικά:
 • Ασφαλιστικές εταιρείες, Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών συναφών με τον επαγγελματικό προσανατολισμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Α/Κ (ΑΕΔΑΚ), άλλοι

Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί ή Φορείς ή άλλες Αρχές (π.χ. Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, Χρηματιστήρια, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των επαγγελματικών σχέσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που αφορούν την παροχή ασφαλιστικών ή επενδυτικών υπηρεσιών.

 • Επιχειρήσεις (εσωτερικού και εξωτερικού) προς τις οποίες έχει αναθέσει, μερικά ή ολικά την για λογαριασμό της εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και οι

οποίες έχουν αναλάβει έναντι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας είτε α) στο πλαίσιο μεταξύ τους συμβατικής σχέσης, με την οποία καθορίζεται το αντικείμενο, ο σκοπός, η

διάρκεια της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται και τα δικαιώματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είτε β) στο πλαίσιο κανονιστικής υποχρέωσής τους για τήρηση εμπιστευτικότητας

 • όπως ενδεικτικά:
  • Διαβίβαση που επιβάλλεται για την έναρξη μίας επαγγελματικής σχέσης ή την εκτέλεση σύμβασης, ή για την είσπραξη των απαιτήσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε περίπτωση μη

εκπλήρωσης των υποχρεώσεών σας που έχετε αναλάβει με σύμβαση, που έχετε συνάψει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (π.χ. διαβίβαση σε συνεργαζόμενους δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους, μηχανικούς και εκτιμητές)

 • Λογιστές και λογιστικά γραφεία για την τήρηση των εκ νόμου υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (π.χ. μισθοδοσία και φορολογία).
 • Εταιρείες ψηφιοποίησης και διαχείρισης (φύλαξη, καταστροφή) φυσικών αρχείων.
 • Εταιρείες έκδοσης και αποστολής λογαριασμών.
 • Εταιρείες ταχυμεταφορών και διαβίβασης αλληλογραφίας και εταιρείες παροχής υπηρεσιών σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms) μέσω κινητής τηλεφωνίας.
 • Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για τη συμμετοχή σε προγράμματα ή την μέσω αυτών προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την

προστασία των δικαιωμάτων.

 • Συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή εταιρείες.
 • Διαβίβαση ή γνωστοποίηση, που επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό, νομοθετικό και εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο ή δικαστική απόφαση (π.χ. διαβίβαση προς δικαστικές αρχές, φορολογικές αρχές,

εποπτικούς φορείς, φορείς διαμεσολάβησης)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν διαβιβάζει απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο.

Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Σε κάθε περίπτωση, όπου βασιζόμαστε σε νόμιμα συμφέροντα για την επεξεργασία των πληροφοριών σας έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία των πληροφοριών σας από εμάς.
 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
 3. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
 4. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).

 1. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).
 2. Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την

προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και

υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

 1. Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που

εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή τρίτο μέρος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να σας παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή και βοήθεια να ασκήσετε αυτά τα σημαντικά δικαιώματα σας.

 

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στο κεντρικό κατάστημα της έδρας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται υπό τον τίτλο «Επικοινωνία με την εταιρεία». Ειδικό έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος

πρόσβασης είναι διαθέσιμο στο κεντρικό κατάστημα της έδρας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Άρνηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής στην διεύθυνση www.dpa.gr.

Χρήση διαδικτυακών τοποθεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιεί στον/τους ιστοχώρους της "cookies" με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να ενημερωθείτε από στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ https://trifonidou-tzitzili.gr/

Ενημέρωση και αναθεωρήσεις αυτής της Πολιτικής Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 25 Μαΐου 2018.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, προκειμένου να συμμορφωθεί με νομικές απαιτήσεις ή να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση. Η πλέον ενημερωμένη έκδοση μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ https://trifonidou-tzitzili.gr/ασφάλεια-προσωπικά-δεδομένα

Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου, θα σας ενημερώσουμε και με άλλο κατάλληλο τρόπο (για παράδειγμα μέσω αναδυόμενης ειδοποίησης ή δήλωσης αλλαγών στην

ιστοσελίδα μας).

Υπηρεσίες ασφάλειας

Τρυφωνίδου - Τζιτζιλή 
Τερζόγλου

Ασφαλιστικό γραφείο


Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε μας στα social media

Πληροφορίες

Πέτρου Συνδίκα 57
Τ.Κ: 54644, Θεσσαλονίκη
2310 836323
2310 836737

Newsletter

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες... Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.